Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Kontakt z Kancelarią

 

tel. 12 661 24 02
tel. kom. 609 422 468

beata@saldan.pl

Czynne Pn-Pt
9:00-17:00

 

Informacja o Kancelarii

 

Radca Prawny zarejestrowany

w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

pod numerem: KR-2561.

Więcej informacji na stronie

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.E-KANCELARIARADYPRAWNEGO.PL

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług prawnych poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.e-kancelariaradcyprawnego.pl

 

SPRZEDAJĄCY NIE ŚWIADCZY USŁUG DLA KONSUMENTÓW.

 I.   DEFINICJE:

 Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Radca prawny Beata Sałdan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Sałdan Kancelaria Radcy Prawnego pod adresem: ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2561, NIP: 677-215-61-71, REGON 120446579,  tel. + 48 609 422 468,  codziennie z w Dni robocze od 9:00 do 17:00, email: beata@saldan.pl;
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.e-kancelariaradcyprawnego.pl;
 3. Zamawiający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie dokonująca zamówienia jako Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego, Sprzedający nie świadczy Usług dla Konsumentów;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 5. Usługa – usługa lub pakiety usług prawnych świadczonych przez Sprzedającego, których opis prezentowany jest na stronie Sklepu internetowego polegające na przygotowaniu opinii prawnej, dokumentów, umów, itd.;
 6. Strona Usługi – podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Usługi;
 7. Cena - cena brutto Usługi umieszczona obok informacji o Usłudze;
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Zamówienie – Usługa lub zestaw Usług zamówionych przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. Umowa - umowa o świadczenie usług, do której mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;
 11. Konto Zamawiającego -  narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.; 
 12. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 13. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 14. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 15. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 683 z późn. zm.);
 16. Kodeks cywilny - ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1025 z późn. zm.);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1219 z późn. zm.);
 18. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Złożenie Zamówienia na Usługi oferowane przez Sklep internetowy i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   

3.Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4.Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.e-kancelariaradcyprawnego.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego. 

5.Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:                   

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;                    

b. dostęp do Internetu;  

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;     

d. aktywne konto e-mail.

6. Bezpośredni kontakt Użytkownika ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1.Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Zamawiającym dokonywania Zamówień Usług w Sklepie internetowym, w szczególności  z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu  usługi „Zapytaj o produkt”, usługi „Poleć znajomemu” oraz usługi „Zgłoś błąd”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2.Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

3.Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych firmy i NIP, adres, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail będący jednocześnie Loginem, oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem  prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

4.Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek konieczna w celu złożenia Zamówienia. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

5.Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

6.Korzystanie z usługi newslettera z informacjami o nowościach możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.

7.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego i newslettera oraz innych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

8.Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego zapytania dot. szczegółowych informacji o Usłudze, podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do Użytkownika. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail, lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 2 Dni roboczych od przesłania zapytania przez Użytkownika.

9.Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Usłudze do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie Sklepu internetowego wskazuje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Usłudze w Sklepie internetowym, a także wpisuje wiadomość do znajomego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

10.Usługa „Zgłoś błąd” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania informacji do Sprzedającego dotyczącej zauważonego przez Użytkownika błędu na stronie www Sklepu internetowego. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie www Sklepu internetowego podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis błędu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

11.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia, iż przystępuje on do korzystania z usług dobrowolnie.  

12.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego. 

13.Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

14.Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:         

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,            

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,          

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,        

d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,          

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.   

15.Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Zapytaj o produkt”, „Poleć znajomemu”, „Zgłoś błąd". Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez Użytkownika na stronie Sklepu internetowego.

16.Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej dane Użytkownika, w tym adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego oraz krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

17.Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 IV.  ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1.Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego.

2.Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Usługi jedynie w Dni robocze.  

3.W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

a. dokonanie wyboru Usługi, wybór ilości zamawianej Usługi, a  następnie kliknięcie w pole „Do Koszyka”,

b. po wybraniu wszystkich zamawianych Usług w sposób wskazany w lit. a. powyżej,  kliknięcie w pole „Przejdź dalej”,

c. zalogowanie się do Konta Zamawiajaćego za pomoca Loginu i Hasła, lub podanie jedon=raozwod danych do wystawienia faktury VAT: nazwa i adres, NIP, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu internetowego i kliknięcie w pole „Przejdź dalej”,

d. wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole kliknięcie w pole „Przejdź dalej”;

e. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.Po złożeniu przez Zamawiającego  Zamówienia, otrzymuje on automatyczną odpowiedź na e-mail wskazanego w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

5.Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

6.Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres minimum 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

7.Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  Sprzedający  internetowy nie określa minimalnej wartości Zamówienia.

 V. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1.W Sklepie internetowym możliwa jest jedynie następująca forma płatności: przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: Bank Handlowy S.A.  92 1030 0019 0109 8530 0028 3550.   

2.Przy płatności, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie.

3.Zamówienia nie opłacone w terminie 5 dni od otrzymania od Sprzedającego wiadomości z nr Zamówienia, są anulowane.

4.Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

5.Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia.  

6.Możliwy jest także odbiór osobisty drukowanej wersji dokumentów stanowiących przedmiot zamówionej Usługi pod adresem: ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny odbioru ze Sprzedającym.

 VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1.Sprzedający realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

3.Zamówione Usługi przygotowywane są w terminach określonych szczegółowo przy każdej z Usług na Stronie Usługi, liczonych jako Dni robocze, po zaksięgowaniu  należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego. Dokumenty przygotowywane na podstawie zamówionych Usług są wysyłane na adres mailowy Zamawiającego lub inny adres wskazany przez Zamawiającego. 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego.

5.Na każdą Usługę wystawiana jest faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

6.Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia Usług bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Usług w Sklepie Internetowym.

 VII. REKLAMACJE:          

1.Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Usługi, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.

2.W przypadku stwierdzenia wad Usługi, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: beata@saldan.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Beata Sałdan Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów.

3.Zamawiający składając reklamację proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Usługi i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii/skanu dowodu sprzedaży (np. kopii faktury VAT).

4.Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 VIII. DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym, czy też korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie internetowym - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe.

2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, kontaktu mailowego lub telefonicznego ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub subskrypcji newslettera (wysyłanych przez Sprzedającego drogą mailową informacji handlowych, marketingowych) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

3.  Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy (do czasu usunięcia Konta Zamawiającego jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu cofnięcia zgody i usunięcia Konta Zamawiającego) i/lub wysyłki newslettera (do czasu cofnięcia zgody na sybskrybcję).

4.  Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały przekazane przez Użytkownika. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

5. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.  Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

8. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 

9. Użytkownik Sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.     

 IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

3.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

4.Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.    

5.Sprzedający informuje, że w związku z tym, że w Sklepie internetowym Zamówienia nie mogą być składane przez Konsumentów, a do Umów sprzedaży nie mają zastosowania przepisy Ustawy konsumenckiej, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 27. i n. Ustawy konsumenckiej.

6.Rozstrzyganie ewentualnych sporów dotyczących Umowy sprzedaży powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

  

 Giebułtów, dnia 25 maja 2018 roku